Vedtægter

§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er: Orø Beboerforening, i det følgende kaldet “foreningen”.

§ 2 Foreningens hjemsted
Foreningen har hjemsted på Orø, Holbæk kommune, med samme adresse som formanden.

§ 3 Formål
Foreningens formål er at stå som samlingsorgan og kontaktformidler til kommunale eller andre
myndigheder, og i sådanne tilfælde at gøre rede for Orøboernes ønsker og behov af såvel kulturel, social eller almennyttig art, herunder varetagelse af miljø- og naturbeskyttelsen, samt at formulere disse problemstillinger ved direkte forhandling med de forskellige myndigheder med det formål at gavne Orø og samtlige beboere på bedste måde. Foreningen er medlem af Sammenslutningen af Danske Småøer, og kan være medlem af andre foreninger og lignende.

§ 4 Medlemmer
Stk. 1 Alle, som er interesserede i Orø, kan optages som medlemmer. Alle medlemmer har tale- og
stemmeret ved generalforsamlinger, men kun medlemmer, som har folkeregisteradresse på Orø,
kan vælges til bestyrelsen. Bevis for betalt kontingent kan kræves forevist.

Stk. 2 Nyheder og informationer til medlemmerne om foreningens arbejde lægges på foreningens
hjemmeside og opsættes på opslagstavlen ved Brugsen.

§ 5 Bestyrelse
Stk. 1 Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, som består af 5 medlemmer.

Stk. 2 I lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. I ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Hvert år vælges 2 suppleanter, 1 revisor og en revisorsuppleant. Suppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt 3 medlemmer er til stede.

Stk. 4 Bestyrelsen behandler og træffer afgørelser i alle sager under foreningens område. Ingen af
foreningens medlemmer inklusiv de valgte bestyrelsesmedlemmer, hæfter personligt for de af foreningen påhvilende forpligtelser og foreningen hæfter alene for sine forpligtelser med foreningens formue.

Stk. 5 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til behandling af specielle områder. Et bestyrelsesmedlem
udpeges til udvalgsformand, som har ansvar for gruppens arbejde og sammensætning af
foreningsmedlemmer til udvalgsarbejdet. Udvalgsformanden fremlægger udvalgets arbejde på
bestyrelsesmøderne.

§ 6 Bestyrelsesmøder
Stk. 1 Bestyrelsesmøder afholdes hver måned, undtagen juli og december, samt efter bestyrelsens skøn. Formanden indkalder, udsender dagsorden og leder bestyrelsesmøderne.

Stk. 2 Til de fastsatte bestyrelsesmøder kan medlemmerne indsende skriftlige forslag og andragender til behandling.

§ 7 Regnskab
Stk. 1 Regnskabet følger kalenderåret. Bestyrelsen kan vælge ekstern bogføring og udfærdigelse af
regnskab. Ved valg af ekstern bogføring skal betalinger godkendes af kassereren og den eksterne
bogfører i forening. Formanden skal altid have kigge adgang til konti, herunder bankkonti. Kasserer fremlægger regnskabet med den interne revisors påtegning ved den årlige generalforsamling. Samtidig fremlægges det af bestyrelsen udarbejdede budget for det kommende regnskabsår.

§ 8 Kontingent
Kontingent fastsættes på generalforsamlingen og benyttes til foreningens administration og de under §3 nævnte formål.

§ 9 Generalforsamling
Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2 Årlig ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned og er beslutningsdygtig ved almindeligt stemmeflertal. Indkaldelse skal være incl. dagsorden og slås op på foreningens hjemmeside, samt på Brugsens opslagstavle, på mail til medlemmer, der har registreret mailadresse, og med brev til de medlemmer uden en mailadresse, senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3 Forslag og emner, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen afholdes.

Stk. 4 Sager af vital betydning, der har eller kan få vidtrækkende indflydelse på forholdene for samtlige Orøboere, kan kun fremmes ved en generalforsamlingstilslutning.

Stk. 5 Til vedtægtsændringer kræves, at mindst to tredjedele af de fremmødte stemmer for forslaget.

Stk. 6 Afstemninger foregår ved håndsoprækning, eller skriftligt, hvis blot et medlem ønsker dette. Der kan medbringes een fuldmagt pr. fremmødt medlem fra et andet medlem af foreningen.

Stk. 7 Dagsorden på generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
 5. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af suppleant(er).
 9. Valg af revisor(er).
 10. Eventuelt.

Stk. 8 Ved stemmelighed fortages omvalg blandt de pågældende personer.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling indvarsles til samtlige medlemmer ved bekendtgørelse via hjemmeside, samt på Brugsens opslagstavle, på mail til medlemmer, der har registreret mailadresse, og med brev til de medlemmer uden en mailadresse, otte dage forud. Dette kan ske så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis 20% af medlemmerne skriftligt fremsætter begæring herom vedlagt udtalelse om de sager, der ønskes behandlet.

§ 11 Foreningens ophør
Stk. 1 Foreningens ophør kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede, og to tredjedele af de fremmødte stemmer for.

Stk. 2 Opnås dette ikke, kan opløsningen finde sted ved en ekstraordinær generalforsamling mindst 14 dage senere ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 3 Dagsorden for denne generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Regnskabets forelæggelse og godkendelse.
 4. Bestyrelsens forslag til anvendelse af foreningens formue godkendes.
 5. Foreningens ophør samt generalforsamlingens beslutning om anvendelse af evt. midler.

Således vedtaget den 24. maj 1977.
Vedtægtsændringer 11. februar 1981, 17. februar 1982, 27. februar 2007, 26. februar 2008, 16. februar 2010, 24. februar 2011, 27. april 2011, 25. maj 2011, 13. marts 2013, 23. februar 2016 og 17. august 2021.

————-

Download vedtægterne som PDF